Corporate Governance

HES International heeft een zogenaamde two-tier board, dit betekent dat directie en toezicht gescheiden zijn.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse directievoering van het bedrijf en het uitzetten en realiseren van de langere termijn strategie. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op en het adviseren van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hechten veel waarde aan een goede corporate governance. Zij onderschrijven dat goed ondernemerschap, waaronder integer en transparant handelen door de Raad van Bestuur alsmede goed toezicht hierop door de Raad van Commissarissen, essentiële voorwaarden zijn voor het stellen van vertrouwen in de Raad van Bestuur en het toezicht hierop door belanghebbenden. De voorwaarden voor goed ondernemingsbestuur worden bij HES vooral gevonden in een cultuur waarbij integriteit, vaktechnisch professionalisme en ethiek kenmerkend zijn.

Health, Safety, Security and the Environment (HSSE)

Het effectief managen van Health, Safety, Security en Environment (Gezondheid, Veiligheid, Welzijn en Omgeving) is een belangrijke sleutel tot succes.

Een van onze hoofdwaarden is het voorkomen van ongelukken en incidenten. Wij geloven dat ongevallen en verwondingen voorkomen kunnen worden. We doen er alles aan doen om onze doelstelling van nul ongevallen te realiseren, en zijn ons zeer bewust van onze omgeving. Wij zijn vastbesloten om uit te blinken in een diepgewortelde cultuur van veiligheid en operationeel professionalisme.

Wij hebben derhalve strikte standaarden en procedures opgesteld voor het managen van HSSE en zullen er voortdurend voor waken dat onze verwachtingen wordt voldaan door elke medewerker en eenieder die wordt ingehuurd op onze locaties.

Wij zullen voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en deze waar mogelijk overstijgen en streven ernaar dat industriële best-practice wordt verankerd in onze operaties.

Er is een speciale HSSE commissie ingesteld die zich focust op HSSE. 

Compliance

Beleidsreglementen en gedragsregels op het gebied van Compliance en Bedrijfsethiek zijn geïmplementeerd. Ofschoon compliance is verankerd in onze dagelijkse werkzaamheden, worden er jaarlijks speciale compliance cursussen gevolgd door medewerkers.

Wij geloven er sterk in dat wij onze ambities uitsluitend kunnen waarmaken door ons te houden aan onze gedragsregels.