De groei van zowel de wereldbevolking als de mondiale economie resulteren in een toenemende behoefte naar energie. Om op een duurzame manier aan deze behoefte te kunnen blijven voldoen, heeft de internationale gemeenschap zich verbonden aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Het doel van dit akkoord is om de CO2-uitstoot te reduceren en op termijn van CO2 genererende fossiele brandstoffen (o.a. olie, bruinkool, kolen en gas) over te stappen naar duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en waterkracht. In Europa zetten de politiek, het bedrijfsleven, burgers en ngo’s zich in om dit doel te bereiken. De energietransitie -een transitie in het gebruik van fossiele brandstoffen en niet in de transport en logistiek daarvan- is een feit en dat is een goede zaak.
Een dermate ingrijpende transitie kost veel tijd. Er is nog niet voldoende duurzame energie beschikbaar om aan de totale (en groeiende) vraag te voldoen. Daarnaast moet er naast wind of zon, andere energieopwekking in stand blijven om te voorzien in energie als er geen zon en/of wind is om energie op te wekken, zoals ’s nachts. Bovendien kost de productie van windmolens, waterkrachtcentrales en zonnepanelen veel energie en grondstoffen. Tegelijkertijd zorgen innovaties zoals elektrische auto’s ook voor een toenemende vraag naar energie. Fossiele brand- en grondstoffen zullen dus voor vele jaren nog deel uitmaken van de energiemix, hoewel de vraag uiteindelijk in de toekomst zal verminderen.

In Nederland wordt in de energietransitie voorzien door een duidelijk stappenplan (sluiting kolencentrales), dat een goede basis is om tijdig ons businessmodel aan te passen. In de energietransitie in Duitsland zal moeten worden voorzien in alternatieven voor het schrappen van kernenergie en het lokaal ontginnen van bruinkool, nu nog gezamenlijk verantwoordelijk voor 30% van de Duitse energievoorziening. De komende 15 jaar maar ook de jaren daarna zal Duitsland deze enorme taak moeten volbrengen en HES International zal gedurende deze overgangsperiode een waardevolle en betrouwbare partner voor haar klanten zijn en blijven.

HES International – Toekomstbestendig in de energietransitie

De energietransitie heeft grote impact op onze klanten: de mondiale aanbieders en afnemers van petroleumproducten, ijzererts, kolen, biomassa, agrarische en minerale producten. HES International is als grootste logistieke dienstverlener al 110 jaar als geen ander in staat om te voorzien in en mee te bewegen met de op- en overslagbehoeften van onze klanten, die voortdurend in beweging is. In de kern daarvan liggen onze strategische locaties, onze flexibiliteit, kennis en betrouwbaarheid.

Zo biedt HES International klantspecifieke oplossingen die inspelen op de effecten van de energietransitie. Middels een slim en omvangrijk investeringsprogramma realiseren wij de state-of-the-art ontwikkeling, uitbreiding en herinrichting van onze mondiale op- en overslagcapaciteit, met als resultaat een toekomstbestendige en gebalanceerde diversificatie en concentratie van onze bulkportfolios. Daarbij hanteren wij de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid en geven wij prioriteit aan het duurzaam opereren van onze terminals.
Kennis -centraal in onze propositie- in combinatie met de ervaring en kwaliteit van onze ruim 1.300 collega’s zorgt voor een premium aanbod en serviceniveau. Dat maakt ons tot de stabiele en ambitieuze business partner die we zijn.

Energietransitie in de praktijk

HES past haar portfolio aan aan de vraag vanuit de markt. Als een van de grootste investeerders in haveninfrastructuur in het ARA gebied (Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen) ontwikkelt HES zich tot het meest vooraanstaand haveninfrastructuurbedrijf voor droge- en natte bulkproducten in Europa.

Bij EBS in Rotterdam wordt kolenoverslag uitgefaseerd en investeren we in multi purpose loodsen voor landbouwproducten en biomassa.

In Amsterdam en in andere havens wordt door onze terminals in soortgelijke projecten geïnvesteerd die zich richten op nieuwe producten en diensten.

Met EMO in Rotterdam heeft HES een unieke positie in ijzererts en cokes kolen voornamelijk voor de Duitse staalindustrie.  Wij verwachten dat deze situatie de komende decennia zal voortduren. Overslag van kolen voor energieproductie zal alleen teruglopen als het verbruik ervan terugloopt. Het geforceerd beëindigen van kolenoverslag in Nederlandse havens is nutteloos omdat andere havens die overslag dan overnemen met meer emissies tot gevolg en geen reductie in verbruik.

Voor al onze operaties volgen wij de vraag van klanten en investeren we eveneens in alternatieve energie of daaraan gerelateerde producten en diensten wanneer de markt daarom vraagt.

HES International staat voor goed, betrouwbaar en toegewijd partnership, voor onze klanten en zakelijke partners en onze werknemers. Toekomstbestendig in de energietransitie.

HES | bulk for life